Terms and conditions

Algemene Gebruiksvoorwaarden. Welkom bij Depot4

Welkom bij www.Depot4.nl (de "Website") en hartelijk dank voor uw bezoek. Deze gebruiksvoorwaarden (de "Gebruiksvoorwaarden") zijn met ingang van 01 juli 2017 van toepassing op ieder gebruik van de website Depot4.nl (de "Website") (zowel via uw computer als via mobiele apparatuur of enige andere software applicatie), op alle diensten die door Depot4 worden aangeboden en op alle overeenkomsten die Depot4 aangaat voor het gebruik van de Website en de diensten.

Door het bezoeken van onze Website gaat u akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden. Depot4 raadt iedereen die gebruik maakt van de Website of van een van deze diensten (een "Gebruiker") aan, deze Gebruiksvoorwaarden vooraf te lezen. Depot4 kan deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Wij raden u dan ook aan ze regelmatig te lezen.

In ons Privacybeleid wordt uitgelegd hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens en hoe we uw privacy beschermen wanneer u onze Website gebruikt.

De inhoud van de Website mag door de Gebruiker niet worden gekopieerd, gereproduceerd en/of openbaar gemaakt worden behoudens RSS feeds voor persoonlijk gebruik en/of nieuwsberichten tot een maximum aantal van 100 Advertenties of 100 hyperlinks naar Advertenties. Hiermee wordt bijvoorbeeld bedoeld gebruik in web-blogs of andere websites. Het is de Gebruiker niet toegestaan de inhoud van de Website te wijzigen, anders dan beschreven in deze Gebruiksvoorwaarden.

Het is de Gebruiker niet toegestaan om gegevens van Gebruikers die een Advertentie plaatsen op de Website ("Adverteerders") (waaronder e-mailadressen en telefoonnummers) te verzamelen en/of Adverteerders te benaderen voor het aanbieden van eigen producten en/of diensten.

Op de databank met Advertenties rust het databankrecht van Depot4. Dit houdt onder meer in dat het de Gebruiker niet is toegestaan een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank met Advertenties op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank met Advertenties herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet, tenzij aan de bovengenoemde uitzondering voor gebruik en/of nieuwsberichten is voldaan. Ook is het de Gebruiker niet toegestaan om hyperlinks naar Advertenties op een andere website weer te geven, tenzij hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming van Depot4 is verkregen, of tenzij aan de bovengenoemde uitzondering voor gebruik en/of nieuwsberichten is voldaan.Tenzij Depot4 daarvoor toestemming heeft gegeven (bijvoorbeeld in het geval van API partners), is het niet toegestaan om Advertenties op de Website te plaatsen via een geautomatiseerd systeem, of op enige andere wijze dan via de ‘artikelen aanbieden’ knop. Het is niet toegestaan om Advertenties namens of in opdracht van derden te plaatsen, tenzij Depot4 daarvoor toestemming heeft gegeven (bijvoorbeeld in het geval van API partners).

Voor uw veiligheid en om misbruik tegen te gaan worden e-mailadressen afgeschermd door Depot4. Uw reactie op een advertentie en eventuele vervolgberichten tussen koper en adverteerder worden via de servers van Depot4 verzonden. Voor meer informatie klik hier. Voor het melden van illegale en inbreuk makende advertenties, beledigende inhoud en andere problemen verzoeken wij u gebruik te maken van het Meld aan Depot4-systeem; zo kunnen wij er samen voor zorgen dat de site zo schoon en veilig mogelijk blijft. Klachten omtrent oplichting kunt u melden via ons Contactformulier. Indien wij aanwijzingen en/of klachten van andere gebruikers ontvangen of om andere redenen van mening zijn dat een bepaalde Gebruiker niet handelt in overeenstemming met de wet en/of de Gebruiksvoorwaarden en/of het Privacybeleid, dan kunnen wij – indien wij daartoe aanleiding zien – om veiligheidsredenen en ter bescherming van onze gebruikers onder meer de onderstaande maatregelen treffen. Depot4 kan deze maatregelen ook treffen indien u op onredelijke wijze gebruik maakt van de Website, bijvoorbeeld indien uw gebruik andere gebruikers hindert of de goede werking van de Website verstoort:

 • Depot4 kan de desbetreffende Gebruiker uitsluiten van de diensten van Depot4 of bepaalde functionaliteiten voor deze Gebruiker beperken. U kunt hier denken aan bijvoorbeeld schorsing van de account van de betreffende Gebruiker, het verwijderen van beoordelingen, het beperkt kunnen plaatsen van advertenties of reacties;
 • Depot4 kan een of meerdere Advertenties van de Gebruiker verwijderen zonder restitutie van het door Gebruiker betaald bedrag.

Depot4 kan in het kader van de bovengenoemde maatregelen de persoonsgegevens van de betrokkenen verwerken. Indien daartoe aanleiding is kan Depot4 binnen de grenzen van de wet, de persoonsgegevens van de betrokkenen doorgeven, bijvoorbeeld aan de politie. Hoe dit in zijn werk gaat staat verder omschreven in ons Privacybeleid.

In ons Privacybeleid wordt uitgelegd hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens en hoe we uw privacy beschermen wanneer u onze Website gebruikt.

Alle informatie en getallen op de Website zijn onder voorbehoud van spel- of typefouten.

Wij sluiten, voor zover wettelijk toegestaan is, aansprakelijkheid uit voor alle schade die een Gebruiker lijdt door:

 • gebruik van de diensten van Depot4;
 • het niet of niet veilig beschikbaar zijn van de Website of delen daarvan;
 • onjuiste informatie op de Website;
 • afname van diensten van derden of gebruik van gekochte producten via de Website; of
 • wijzigingen in de diensten van Depot4 of wijzigingen in of op de Website

Indien wij om wat voor reden dan ook toch aansprakelijk zijn, dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal a) de totale vergoeding die de Gebruiker aan Depot4 heeft betaald gedurende de 6 maanden voorafgaand aan de handeling waardoor de aansprakelijkheid is ontstaan, of (b) € 150, al naar gelang wat hoger is.

Depot4 kan de Website of delen daarvan te alle tijden wijzigen. Tevens kunnen wij te alle tijden onze diensten wijzigen of beëindigen. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging of beëindiging binnen een redelijke termijn aan te kondigen voordat deze wordt doorgevoerd.

De Website bevat verwijzingen naar de websites van derden (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of banner). Depot4 heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud van deze websites. Op deze websites gelden de (privacy)regels van die betreffende website. Indien u vragen over deze regels van websites van derden heeft, dan verwijzen wij u graag naar hun desbetreffende websites. Dit geldt ook voor het gebruiken van de diensten van externe dienstverleners, zoals van betaaldiensten van derden. Het gebruik van deze diensten zal dan onder de (privacy)regels van de desbetreffende dienstverlener vallen.

Klachten over de dienstverlening van Depot4 kunt u indienen door middel van het contactformulier. Klachten dienen binnen bekwame tijd nadat u een gebrek in de dienstverlening heeft geconstateerd te worden ingediend, waarbij een termijn van 2 maanden in ieder geval tijdig zal zijn. Klachten dienen volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend. Wij zullen ernaar streven binnen 14 dagen na het indienen van de klacht te reageren. In geval dit niet mogelijk is, zullen wij u binnen 14 dagen na het indienen van de klacht een indicatie geven van de termijn van beantwoording.

Depot4 B.V. (“Depot4”) is gevestigd aan de Keulenstraat 21, 7418 ET te Deventer

Depot4 kan de Gebruiksvoorwaarden of delen daarvan te alle tijde wijzigen. Depot4 zal ernaar streven om een dergelijke wijziging binnen redelijke termijn voor inwerkingtreding aan te kondigen. De wijzingen worden van kracht binnen redelijke termijn nadat deze zijn aangekondigd, of nadat u na de wijziging opnieuw van de Website en/of de diensten van Depot4 gebruik heeft gemaakt, al naar gelang wat eerder plaatsvindt.

Indien wij een bepaling in de Gebruiksvoorwaarden niet afdwingen, dan heeft dat niet tot gevolg dat wij afstand doen van het recht dit op een later tijdstip of jegens een andere Gebruiker wel af te dwingen. Afspraken die afwijken van hetgeen is bepaald in de Gebruiksvoorwaarden zijn enkel geldig indien deze schriftelijk door Depot4 zijn bevestigd. Indien een of meerdere bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden door een bevoegde rechter ongeldig wordt verklaard, dan laat dit de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden onverlet.

Kennisgevingen aan Depot4 (anders dan inzake inbreukmakende of op andere wijze onrechtmatige Advertenties) kunnen worden gericht aan Depot4, Keulenstraat 21, 7418 ET te Deventer. Kennisgevingen aan Gebruikers zullen worden gestuurd naar het opgegeven e-mail adres, of per aangetekende post ingeval hiertoe aanleiding is en een adres beschikbaar is. Kennisgevingen gedaan per aangetekende post zullen worden geacht te zijn ontvangen 5 (vijf) werkdagen na de datum van verzending.

Depot4 is te allen tijde gerechtigd om haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomsten die betrekking hebben op de diensten van Depot4 over te dragen aan een van haar groepsvennootschappen. Gebruikers zullen hierover worden geïnformeerd.

Deze Gebruiksvoorwaarden vormen de hele overeenkomst tussen Depot4 B.V. en u en vervangen alle eerdere overeenkomsten. De overeenkomsten die volgen uit alle diensten van Depot4 en de Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. In het geval van een geschil voortvloeiend uit deze overeenkomsten of uit de Gebruiksvoorwaarden, zal enkel de rechtbank bevoegd zijn.

Algemene regels voor het plaatsen van een advertentie op de Website

Depot4 is een platform waar een Adverteerder Advertenties kan plaatsen en een Gebruiker deze Advertenties kan bekijken.Depot4 is geen partij bij de overeenkomst die tussen een Adverteerder en een Gebruiker tot stand komt. Adverteerders en Gebruikers dienen onderlinge geschillen zelf op te lossen.

 • Advertenties die door een Adverteerder op de Website worden geplaatst, dienen aan onderstaande algemene regels te voldoen. Daarnaast gelden, Diensten en Vakmensen. Deze aanvullende regels kunnen afwijken van de onderstaande algemene regels. Wij adviseren u om altijd goed op te letten onder welke regels een Advertentie valt.
 • Het opmaken van een Advertentie:
  1. In iedere Advertentie voor producten mag maar één concreet product worden aangeboden of worden gezocht.
  2. Elke titel en elke tekst van een Advertentie dienen een omschrijving van het aangeboden of gezochte product of de aangeboden of gezochte dienst te bevatten.
  3. Titels en teksten van Advertenties mogen alleen in het Nederlands of in het Engels zijn opgesteld.
  4. Het is niet toegestaan om gelijktijdig meerdere identieke Advertenties op de Website online/ geplaats te hebben. Het is niet toegestaan om hetzelfde object of dezelfde dienst in meer dan één Advertentie tegelijk op de Website aan te bieden.
  5. U bent zelf verantwoordelijk voor het verwijderen van een advertentie wanneer het product is verkocht. Periodiek ontvangt u een overzicht van uw actuele advertenties.
  6. Advertenties worden door de software van Depot4 veelal zelf in de juiste categorie geplaatst. Indien u zelf een artikel classificeert dan kunt u één categorie aan het artikel toekennen.
 • Advertentie inhoud die niet is toegestaan:
  1. De titel en de tekst van de Advertentie mogen niet misleidend, onnauwkeurig of onjuist zijn. De titel en de tekst dienen het product dat ter verkoop wordt aangeboden of de dienst die wordt aangeboden juist en helder te beschrijven.
  2. De tekstuele inhoud bij een advertentie beperkt dient zich te beperken tot het aangebodene de verkrijgbaarheid en de staat van het product.
  3. Het is niet toegestaan een Advertentie te plaatsen met als enige doel het direct of indirect promoten van een bedrijf. Depot4 biet hiervoor andere meer effectieve mogelijkheden.
  4. Het is niet toegestaan om foto’s bij een Advertentie te plaatsen die geen betrekking hebben op het aangeboden product of de aangeboden dienst.
  5. Het is niet toegestaan om websites te vermelden of links naar websites op te nemen in de advertentie.
  6. Het is niet toegestaan om Advertenties te plaatsen, die enkel zijn geplaatst om kliks op een bepaalde website te genereren.
 • Illegale of onrechtmatige producten of diensten
  1. Het is niet toegestaan producten aan te bieden die illegaal of onrechtmatig zijn of waarvan de handel is verboden. Het is ook niet toegestaan om diensten aan te bieden waarvan de uitvoering illegaal of onrechtmatig is.
 • Geen inbreuk op intellectueel eigendomsrechten van derden:
  1. Het is niet toegestaan om een product in een Advertentie op te nemen dat inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden. Dit houdt onder andere in dat het niet is toegestaan om een product aan te bieden dat
   1. inbreuk maakt op het auteursrecht van een andere partij, zoals het auteursrecht op software of een foto die door een andere partij is gemaakt, zonder toestemming van die andere partij;
   2. inbreuk maakt op het merkenrecht van een andere partij, zoals een product met daarop een logo van die andere partij dat zonder toestemming is geplaatst; of
   3. inbreuk maakt op het modelrecht van een andere partij, zoals een product die is nagemaakt zonder toestemming van die andere partij.
  2. In de titel en tekst van de Advertentie mag slechts de merknaam van het product worden gebruikt dat in de Advertentie wordt aangeboden of gevraagd.
  3. In de titel of de tekst van de Advertentie mag alleen de handelsnaam worden gebruikt van de onderneming waarvan het betreffende product of de betreffende dienst afkomstig is. Het noemen van handelsnamen behorende bij producten of diensten die niet in de Advertentie worden aangeboden is niet toegestaan.
  4. Het product mag alleen in de tekst van de Advertentie met andere producten worden vergeleken en niet in de titel. De vergelijking mag op geen enkele wijze verwarring scheppen over de oorspronkelijke herkomst van het product. Bij de vergelijking mag geen merknaam behorende bij het andere vergelijkbare product worden genoemd.
  5. Het is niet toegestaan een disclaimer in de Advertentie op te nemen met betrekking tot de echtheid van het product dat in de Advertentie wordt aangeboden. Adverteerders dienen zich ervan te vergewissen dat hun producten echt zijn en verhandeld mogen worden, alvorens ze aan te bieden op Depot4.
 • Mijn Depot4
  1. Een Adverteerder plaatst zijn Advertentie via de knop ‘’artikelen aanbieden'’ op de Website. Voordat een Adverteerder een Advertentie kan plaatsen dient hij eerst in te loggen.
  2. Bij het aanmaken van een gebruikersaccount is het niet toegestaan om een adverteerdernaam te kiezen die een [url] of een gedeelte van een [url] bevat.Het is niet toegestaan om uw inloggegevens aan derden te verstrekken. Het is niet toegestaan om inloggegevens van derden te gebruiken voor het plaatsen van Advertenties.
 • Totstandkoming Advertentieovereenkomst tussen Depot4 en Verkoper.
  1. Nadat de Verkoper heeft ingelogd, kan hij via de button ‘’artikelen aanbieden'’ een Advertentie’s aanmaken. De Advertentieovereenkomst komt tot stand op het moment dat de betaalprocedure op de Website is doorlopen.
  2. Depot4 bewaart alle gegevens van iedere Advertentieovereenkomst gedurende 14 dagen na verwijdering van de Advertentie. Daarna zullen wij de gegevens van de Advertentieovereenkomst bewaren zoals is beschreven in ons Privacybeleid. Door middel van het contactformulier kan de Adverteerder binnen 14 dagen onder vermelding van het e-mailadres waarmee de Advertentie is geplaatst en onder vermelding van het advertentienummer deze gegevens opvragen.
 • Periode dat een Advertentie op de Website blijft staan
  1. Advertenties waarvoor geen bijzondere regels gelden blijven tenminste 120 dagen op de Website staan, mits aan de daarvoor geldende (betalings-)voorwaarden is voldaan en de Adverteerder de Advertentie niet zelf verwijdert. Voor Advertenties waarvoor bijzondere regels gelden, zult u de voorwaarden op onze Website te zien krijgen, voor het plaatsen van uw Advertentie.
  2. Indien het product dat in de Advertentie wordt aangeboden, wordt verkocht, dient de Advertentie te worden verwijderd. Bij verkoop van het product dat in de Advertentie wordt aangeboden eindigt de Advertentieovereenkomst tussen u en Depot4, en is Depot4 haar verplichtingen onder de Advertentieovereenkomst volledig nagekomen.
 • Op het plaatsen van een Advertentie kan in bepaalde gevallen het ontbindingsrecht zoals bedoeld in artikel 6:230o BW van het Burgerlijk Wetboek van toepassing zijn. Klik hier voor meer informatie over het ontbindingsrecht.
 • Het ontbindingsrecht is in ieder geval niet van toepassing op Advertenties die op grond van het bepaalde in de Gebruiksvoorwaarden (waaronder op grond van Hoofdstuk I, artikel 6)
  1. van de Website zijn verwijderd of
  2. zijn geplaatst door Gebruikers die zijn uitgesloten van de diensten van Depot4 of waarvoor bepaalde beperkingen gelden.
 • Tenzij anders overeengekomen gaat u ermee akkoord dat een Advertentie direct, tijdens de wettelijke ontbindingstermijn, wordt geplaatst. Dit heeft gevolgen voor een eventueel van toepassing zijnd ontbindingsrecht. U verklaart tevens dat u afstand doet van een eventueel van toepassing zijnd ontbindingsrecht, zodra Depot4 de Advertentieovereenkomst is nagekomen.
 • Indien het in artikel 4.1 bedoelde ontbindingsrecht van toepassing is op de door u geplaatste Advertentie dan gaat u ermee akkoord dat indien u gebruik maakt van uw ontbindingsrecht, u aan Depot4 een evenredige vergoeding verschuldigd bent voor de door Depot4 geleverde diensten. In bepaalde gevallen zal deze evenredige vergoeding worden berekend op basis van het aantal dagen dat bij uw gebruik van uw ontbindingsrecht resteert van de overeengekomen advertentieperiode en/of het gemiddeld aantal biedingen op producten of diensten voor Advertenties in dezelfde rubriek, zoals door Depot4 van tijd tot tijd wordt vastgesteld.
 • Indien u gebruik maakt van het ontbindingrecht zal Depot4 de prijs van de dienst, verminderd met een evenredige vergoeding, binnen 14 dagen na uw ontbindingsverzoek aan u terugbetalen. Klik [hier] voor meer informatie over de uitoefening van het ontbindingsrecht.
 • Tenzij in deze Gebruiksvoorwaarden anders is geregeld, is een bod op een product of dienst in een Advertentie niet bindend. Een Adverteerder is niet verplicht een dergelijk (redelijk) bod te accepteren. Indien een dergelijk bod door een Adverteerder wordt geaccepteerd, verplicht dit de bieder niet tot aankoop.
 • Indien de Advertentie vanwege het verlopen van de plaatsingstermijn of om een andere reden wordt verwijderd, zullen de bijbehorende biedingen ook worden verwijderd.
 • Het is niet toegestaan biedingen bij Advertenties te plaatsen met het enkele doel om het biedingsproces te verstoren.
 • Koper en Adverteerder komen samen de betaalmethode overeen. Betaling via Depot4 zal in de toekomst tot de mogelijkheden gaan behoren.
 • Het is een Adverteerder niet toegestaan om in het prijsveld van de Advertentie alleen een deel van de prijs te vermelden.
 • Adverteerders zijn op basis van artikel 38 van de Wet op de omzetbelasting verplicht prijzen exclusief btw aan te geven in een Advertentie. De te betalen btw zal de adverteerder vermelden op de factuur welke Adverteerde bij betaling aan de Koper zal vertrekken.
 • Adverteerders en Gebruikers dienen zelf voldoende onderzoek te verrichten en zich voldoende te laten informeren voordat zij een Advertentie op de Website plaatsen. Wij voeren geen controle uit op de kwaliteit van de inhoud van de Advertentie, de veiligheid of de rechtmatigheid van de geadverteerde producten of diensten, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van Adverteerders om producten te verkopen of diensten aan te bieden en/of de bevoegdheid van Gebruikers om producten te kopen of de diensten af te nemen. Depot4 geeft daarover geen garantie.
 • Depot4 kan u ook niet garanderen dat de producten of diensten die door Adverteerders op de Website worden aangeboden voldoen aan uw verwachtingen.
 • Iedere Gebruiker vrijwaart Depot4 voor aanspraken van derden met betrekking tot schade geleden door;
  1. het aangaan van een overeenkomst op basis van een Advertentie,
  2. het gebruik van via de Website gekochte producten; en
  3. het gebruik van via de Website aangeboden diensten;
  4. en het (beweerdelijk) inbreukmakende en/of anderszins onrechtmatige karakter van de (inhoud van de) Advertentie en/of het geleverde product.
 • De voorwaarden voor de beperking van de aansprakelijkheid van Depot4 zijn opgenomen hoofdstuk I, artikel 8.
 • Depot4 kan de Website of delen daarvan, waaronder de advertentieduur, verlengingsmogelijkheden, de indeling van de groepen en rubrieken, de indeling van de Website en zoekopties, te allen tijde en naar eigen inzicht wijzigen. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging aan te kondigen binnen redelijke termijn voordat deze worden doorgevoerd.
 • Depot4 account prijzen te allen tijde wijzigen. Indien tijdens de looptijd van een Advertentieovereenkomst een prijsverhoging plaatsvindt die meer bedraagt dan het CBS consumentenprijsindex cijfer, dan heeft de Adverteerder het recht deze Advertentieovereenkomst te beëindigen.
 • Afhankelijk van uw account kunnen wij uw advertentie ook buiten Depot4 publiceren. Adverteerder geeft bij plaatsing van de advertentie Depot4 hiervoor onherroepelijk toestemming.
 • Depot4 kan de Advertentie en de inhoud daarvan gebruiken voor eigen publiciteitsdoeleinden. Dit houdt onder andere in dat een Advertentie of een gedeelte daarvan door ons via andere distributiekanalen kan worden getoond, zoals websites van derden, in gedrukte media of op televisie.
 • Door het plaatsen van een advertentie verstrek je Depot4 automatisch een kosteloze, wereldwijde, onherroepelijke, sub-licentieerbare en overdraagbare licentie om de advertentie en/of (delen van) de inhoud daarvan te gebruiken, te verveelvoudigen, te verspreiden en openbaar te maken (en aan derden toe te staan om te gebruiken en verveelvoudigen) voor marketing-, promotie- en/of advertentiedoeleinden. Je garandeert dat je bevoegd bent deze licentie te verstrekken.
 • Wij kunnen voor publiciteitsdoeleinden derde partijen toegang verschaffen tot een Advertentie om het hun mogelijk te maken deze en andere Advertenties te promoten op websites van derden, via e-mail en door middel van andere kanalen. Deze promoties kunnen (delen van) de Advertentie bevatten.
 • De opmaak van Advertenties kunnen dusdanig gewijzigd worden dat de Advertenties toegankelijk zijn vanaf mobiele apparatuur of andere software applicaties van derden.
 • De Website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of banner) naar de websites van derden. Deze verwijzingen kunnen ook worden geplaatst in of naast een Advertentie. Depot4 heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud en het beleid van deze websites. Op deze websites gelden de (privacy)regels van die betreffende website.

Aanvullende regels voor bepaalde categorieën

 • Betalingen
  1. Bij het aangaan van een account ontvangt u een factuur. Uw account wordt door Depot4 geactiveerd nadat betaling door u heeft plaatsgevonden.
  2. Indien de betaling niet of niet tijdig wordt voldaan, is Depot4 gerechtigd om de geplaatste Advertenties te verwijderen en het verschuldigde bedrag alsnog in rekening te brengen.
  3. Indien betaling niet tijdig wordt voldaan, is Depot4 tevens gerechtigd wettelijke handelsrente in rekening te brengen. Ingeval de betreffende Adverteerder na aanmaning verzuimt het volledige verschuldigde bedrag te betalen, is Depot4 gerechtigd een incassobureau in te schakelen en de diensten van Depot4 voor de betreffende Adverteerder te blokkeren. De gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van het incasso zullen voor rekening van de Adverteerder komen.
  4. Depot4 kan (onderdelen van) de Website en de diensten te alle tijden wijzigen. Tevens kunnen wij onze diensten stopzetten. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging of stopzetting aan te kondigen binnen redelijke termijn voordat deze worden doorgevoerd.
  5. Omzetbelasting
   1. Depot4 brengt 21% Nederlandse omzetbelasting in rekening op te betalen bedragen voor alle diensten van Depot4, tenzij anders wordt vermeldt op de Website. Een elektronische factuur kan door iedere gebruiker worden verkregen door dit in zijn ‘Mijn Depot4’ account aan te geven.
  6. Betaling door middel van een doorlopende SEPA machtiging
   1. Indien u aan Depot4 een doorlopende (SEPA) machtiging voor het incasseren van door u aan Depot4 verschuldigde bedragen heeft verstrekt, zullen wij, voordat wij een bedrag van de opgeven bankrekening incasseren, u hiervan uiterlijk één dag van te voren per e-mail op de hoogte brengen.